Aktualności
Stypendia i pomoc materialna w roku szkolnym 2015/2016 PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 25 sierpień 2014
Informacja o stypendiach socjalnych, naukowych i innych formach pomocy materialnej w szkole na rok szkolny 2015/2016


1. WYPRAWKA SZKOLNA - dofinansowanie zakupu podręczników - o wsparcie mogą ubiegać się następujący uczniowie:

- klas I-III niepełnosprawni: słabowidzący, słabosłyszący, niesłyszący,
z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością sprzężoną (w tym jedną w/w)
– posiadającym ważne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Kserokopię niniejszego orzeczenia należy dołączyć do wniosku. Wniosek może złożyć pełnoletni uczeń, rodzic, lub prawny opiekun. Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie w wysokości 445zł, które można przeznaczyć wyłącznie na podręczniki szkolne (uwaga: atlasy, słowniki, ćwiczenia nie są uznawane za podręczniki). Rozliczenie odbywa się po otrzymaniu przez szkołę finansowania, na podstawie faktury imiennej na ucznia lub rodzica, paragonu lub oświadczenia z rozliczeniem szczegółowym.

Wnioski należy pobierać i składać w sekretariacie szkoły. Termin składania wniosków w sekretariacie szkoły - 4 września do godz. 12.00!

Więcej na temat Programu Wyprawka Szkolna 2014 na stronie MEN – Finanse na edukację:  http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html
Ustawa: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150000938&type=2  

2. Stypendium szkolne (socjalne) - o stypendium w roku szkolnym 2015/2016 mogą ubiegać się pełnoletni uczniowie oraz rodzice (opiekunowie prawni) uczniów zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra. Stypendium może być przyznane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie DOCHÓD NETTO przypadający na członka rodziny nie przekracza 456 zł miesięcznie (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku). Uczniowie zamieszkali poza terenem miasta Zielona Góra, pobierają i składają wnioski we właściwych dla swojego miejsca zamieszkania urzędów miejskich i gminnych

Do wniosku należy załączyć odpowiednie zaświadczenia o dochodach członków gospodarstwa domowego za cały miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, to znaczy 1-31 sierpień 2014. Wniosek o stypendium dostępny będzie w Urzędzie Miasta (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 63a) lub w sekretariacie szkoły i należy złożyć go w sekretariacie szkoły w terminie do 11 września (15 września mija ostateczny termin w Urzędzie Miasta Zielona Góra). Ze względu na potrzebę uzyskiwania zaświadczeń z odpowiednich instytucji (m.in. US, UP, MOPS), sprawą należy zainteresować się bezzwłocznie. Szczegółowe informacje na temat potrzebnych dokumentów zawarte są w objaśnieniach, we wniosku oraz karcie usługi publicznej na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra: http://bip.zielonagora.pl/procedury/3/246/UZYSKANIE_STYPENDIUM_SZKOLNEGO_O_CHARAKTERZE_SOCJALNYM/  

Informacje i wzory wniosków na stronie urzędu są aktualne (mimo wcześniejszych dat publikacji).

3. Dofinansowanie posiłków - uczniowie, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie posiłków - obiadów w stołówce szkolnej. W celu uzyskania tej formy pomocy uczniowie lub rodzice (prawni opiekunowie) proszeni są o zgłaszanie się do pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawcy lub dyrekcji szkoły od
1 września, a także przez cały rok szkolny w przypadku pojawienia się trudnej sytuacji materialnej. Niniejsza pomoc przewidziana jest dla osób, których dochód netto w rodzinie przekracza kwotę 150% ustaloną w ustawie o pomocy społecznej, tj. 684zł. Osoby nieprzekraczające tej kwoty czyli, 684zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla trzyosobowej rodziny 3 x 684 zł = 2052,00 zł) zobowiązane są w pierwszej kolejności zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13. Więcej informacji: http://www.mops.zgora.pl/PL/756/Pomoc_w_formie_goracego_posilku/

4. Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów wybitnie zdolnych, posiadających osiągnięcia na  szczeblu min. wojewódzkim i nie zawiera kryterium dochodowego. Wnioskodawca, czyli dyrektor szkoły może złożyć tylko 5 wniosków do urzędu, dlatego Szkolna Komisja Stypendialna wyłoni 5 najlepszych wniosków na drodze konkursu. Osoby, które należą do stowarzyszeń (np. naukowych, artystycznych) powinny składać wnioski poprzez te organizacje, omijając szkolną procedurę konkursową, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na otrzymanie stypendium. Na stronie urzędu brak jeszcze informacji na temat nowej edycji stypendium. W ubiegłym roku szkolnym termin składania wniosków w urzędzie upływał 30 września. Do wniosku należy przygotować odpowiednie materiały, dyplomy, zaświadczenia, itp. Uczniowie i rodzice zainteresowani tym stypendium powinni śledzić zmiany na stronie urzędu.

Więcej informacji oraz wniosek na stronie urzędu (www.bip.lubuskie.pl – zakładka stypendia): http://bip.lubuskie.pl/82/88/Stypendia_naukowe_2C_tworcze_i_artystyczne 

5. Stypendium motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego dla najzdolniejszych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

 

UWAGA: W tym roku stypendium jest w nowej formule. Oznacza to, że że usunięto kryterium dochodowe. Stypendium przyznawane będzie w oparciu o następujące kryteria:

1) średnia ocen z dowolnie wybranych 3 przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych na poziomie min. 5,0 za ostatni rok (świadectwo).
2) wyniki egzaminu zewnętrznego gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej na poziomie min. 160%
3) udział w konkursach, olimpiadach, turniejach w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych za dwa poprzednie lata szkolne. Wyników za uzyskanie tytułu nie sumuje się, a bierze się pod uwagę najwyższy.

 

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w trakcie oceny wniosków, preferencyjnie traktuje się uczniów pochodzących z obszarów wiejskich.

Stypendium otrzyma 60 osób z całego województwa i wynosić będzie 350zł przez okres 10 miesięcy i może być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne. Stypendysta pełnoletni lub rodzic podpisze umowę i zobowiązany będzie do rozliczenia wydatków. Stypendium objęte jest obowiązkiem sprawozdawczym.

Wnioski można pobrać ze strony urzędu i wypełnione wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 11 września. Termin złożenia wniosków w urzędzie mija 15 września.

Więcej informacji oraz wniosek na stronie urzędu (www.bip.lubuskie.pl – zakładka stypendia), lub pod linkiem: http://www.bip.lubuskie.pl/82/1554/STYPENDIA_MOTYWACYJNE_MARSZALKA_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO__0D_0ANA_ROK_SZKOLNY_2015_2F2016_0D_0A/

 

Osoby zainteresowane stypendium zobowiązane są do zapoznania się z uchwałą i regulaminem dostępnym na w/w stronie.

 

6. Stypendium z Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY

 

Szkoła złożyła swoją kandydaturę do fundacji i bierze udział w konkursie. W przypadku wyłonienia naszej szkoły, uczniowie naszej szkoły będą mogli ubiegać się o stypendium w wysokości 200zł miesięcznie, wyłącznie na cele edukacyjne. Kryteria określone w regulaminie w tym roku szkolnym:

1)      dochód netto 1200zł w rodzinie na jednego członka

2)      średnia ocen minimum 4,0

3)      zaangażowanie i aktywność społeczna w ubiegłym roku (od 1 września 2014) – max. 10 pkt.

4)      osiągnięcia naukowe w zawodach sportowych, artystycznych, olimpiadach przedmiotowych i tematycznych itp. w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2014 r.) – max. 5 pkt.

Termin przyjmowania wniosków w szkole: 11-30 września

Na stypendystę nakłada się obowiązek szczegółowego rozliczania wydatków (określonych w regulaminie) i sprawozdania z działalności (szczególnie wolontariatu).

Uczniowie zainteresowani tym stypendium powinni zapoznać się z regulaminem stypendium.

Więcej informacji na stronie: https://www.ikeafamily.eu/Program-stypendialny/Dokumenty-do-pobrania.aspx

 

W tym roku uczniowie również będą mogli zgłaszać się do konkursu na realizację swoich projektów społecznych na rzecz lokalnej społeczności, w wysokości 5000zł. Dotację otrzyma tylko 5 zwycięskich pomysłów. Dodatkowo trzy najlepsze projekty zostaną uhonorowane specjalnymi nagrodami. Więcej informacji: https://www.ikeafamily.eu/Program-stypendialny/Zglos-projekt-spoleczny.aspx

 

Prosimy trzymać kciuki za zakwalifikowanie się szkoły do programu :)

 

7. Nagroda Prezydenta Miasta Zielona Góra za osiągnięcia w nauce – informujemy, że rokrocznie Prezydent Miasta przydziela nagrody za sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach naukowych (tytuł laureata lub finalisty), zachęcamy więc do próbowania swoich sił! Wnioski o takie jednorazowe stypendium szkoła składa w czerwcu.

.

W przypadku pojawienia się trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej w trakcie roku szkolnego lub wakacji prosimy o kontakt z pedagogiem, psychologiem, wychowawcą lub dyrekcją. Dołożymy wszelkich starań, aby w miarę naszych możliwości zapewnić Państwu pomoc finansową i psychologiczną.

 

Z poważaniem
Jakub Bieniecki – pedagog szkolny

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 28 sierpień 2015 )
Dyżury
TEL: 68 451 08 99
PEDAGOG SZKOLNY
Jakub Bieniecki
pn.: 9.00-14.00
wt.: 9.00-15.00
śr.: 9.00-12.30
czw.: 9.00-13.00
pt.: 9.00-12.00
PSYCHOLOG
Joanna Kubicka-Jakuczun
pn.: 10.00-14.30
wt.: 8.00-14.00
śr.: 8.00-13.00
czw.: 11.00-15.00
pt.: 8.00-10.30  
PSYCHOLOG
Marta Lubieniecka-Witkowska
pn.: 8.00-13.00 
wt.: 13.30-14.50
śr.: 8.00-11.00
pt.: 11.30-13.00

DORADCA ZAWODOWY
Krystyna Musiał
pn.: 13.45-14.30 
wt.: 12.15-13.45
śr: 11.30-13.30
pt.: 12.40-13.25