Aktualności
Stypendia i pomoc materialna w roku szkolnym 2014/2015 PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 25 sierpień 2014
Informacja o stypendiach socjalnych, naukowych i innych formach pomocy materialnej w szkole na rok szkolny 2014/2015

1. WYPRAWKA SZKOLNA - dofinansowanie zakupu podręczników - o wsparcie mogą ubiegać się następujący uczniowie:

- klas I-III niepełnosprawni: słabowidzący, słabosłyszący, niesłyszący,
z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością sprzężoną (w tym jedną w/w)
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Kserokopię niniejszego orzeczenia należy dołączyć do wniosku.

- klas III: pochodzącym z rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza kryterium dochodowego -  539zł. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach z odpowiednich instytucji - za cały miesiąc poprzedzający złożenie wniosku czyli okres 1-31 sierpień lub oświadczenie o dochodach (koniecznie zawierające klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”), ewentualnie zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń MOPS (potwierdzenie na wniosku).

- klas III: pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, jednak w przypadkach określonych w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej
(z dn. 12.03.2004r.). – dotyczy to następujących przypadków w rodzinie: sieroctwa, bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; alkoholizmu lub narkomanii; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności (min. 3 dzieci); bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Do wniosku należy załączyć oświadczenie - uzasadnienie występowania trudnej sytuacji rodzinnej.

Wnioski należy pobierać i składać w sekretariacie szkoły. Termin składania wniosków w sekretariacie szkoły - 5 września do godz. 12.00!

Więcej na temat Programu Wyprawka Szkolna 2014 na stronie MEN – Finanse na edukację:  http://www.men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna

2. Stypendium szkolne (socjalne) - o stypendium w roku szkolnym 2014/2015 mogą ubiegać się pełnoletni uczniowie oraz rodzice (opiekunowie prawni) uczniów zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra. Stypendium może być przyznane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód przypadający na członka rodziny nie przekracza 456 zł NETTO miesięcznie (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku). Uczniowie zamieszkali poza terenem miasta Zielona Góra, pobierają i składają wnioski we właściwych dla swojego miejsca zamieszkania urzędów miejskich i gminnych

Do wniosku należy załączyć odpowiednie zaświadczenia o dochodach członków gospodarstwa domowego za cały miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, tj. 1-31 sierpień 2014. Wniosek o stypendium należy pobrać ze strony Urzędu Miasta lub sekretariatu szkoły i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 12 września (15 września mija ostateczny termin w Urzędzie Miasta Zielona Góra). Ze względu na potrzebę uzyskiwania zaświadczeń z odpowiednich instytucji (m.in. US, UP, MOPS), sprawą należy zainteresować się bezzwłocznie. Szczegółowe informacje na temat potrzebnych dokumentów zawarte są w objaśnieniach, we wniosku oraz karcie usługi publicznej na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra:

http://bip.zielonagora.pl/procedury/3/246/UZYSKANIE_STYPENDIUM_SZKOLNEGO_O_CHARAKTERZE_SOCJALNYM/  

3. Dofinansowanie posiłków - uczniowie, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie posiłków - obiadów w stołówce szkolnej. W celu uzyskania tej formy pomocy uczniowie lub rodzice (prawni opiekunowie) proszeni są o zgłaszanie się do pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawcy lub dyrekcji szkoły od
1 września, a także przez cały rok szkolny w przypadku pojawienia się trudnej sytuacji materialnej. 

4. Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów wybitnie zdolnych, posiadających osiągnięcia na  szczeblu min. wojewódzkim i nie zawiera kryterium dochodowego. Wnioskodawca, czyli dyrektor szkoły może złożyć tylko 5 wniosków do urzędu, dlatego Szkolna Komisja Stypendialna wyłoni 5 najlepszych wniosków na drodze konkursu. Osoby, które należą do stowarzyszeń (np. naukowych, artystycznych) powinny składać wnioski poprzez te organizacje, omijając szkolną procedurę konkursową, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na otrzymanie stypendium. Termin składania wniosków w urzędzie mija 30 września. Do wniosku należy przygotować odpowiednie materiały, dyplomy, zaświadczenia, itp.

Więcej informacji oraz wniosek na stronie urzędu (www.bip.lubuskie.pl – zakładka stypendia): http://bip.lubuskie.pl/82/88/Stypendia_naukowe_2C_tworcze_i_artystyczne 

5. Nagroda Prezydenta Miasta Zielona Góra za osiągnięcia w nauce – informujemy, że rokrocznie Prezydent Miasta przydziela nagrody za sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach naukowych (tytuł laureata lub finalisty), zachęcamy więc do próbowania swoich sił! Wnioski o takie jednorazowe stypendium szkoła składa w czerwcu.

 

6. Stypendium motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego dla najzdolniejszych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych – stypendium uwzględnia zarówno kryteria naukowe jak i socjalne. Wnioski o to stypendium składane są w szkole po zakończeniu roku szkolnego do 15 lipca. O programie tych stypendiów poinformujemy w osobnym komunikacie pod koniec roku szkolnego. Więcej informacji oraz wniosek na stronie urzędu (www.bip.lubuskie.pl – zakładka stypendia).

.

 

W przypadku pojawienia się trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej w trakcie roku szkolnego lub wakacji prosimy o kontakt z pedagogiem, psychologiem, wychowawcą lub dyrekcją. Dołożymy wszelkich starań, aby w miarę naszych możliwości zapewnić Państwu pomoc finansową i psychologiczną.

 

Z poważaniem

Jakub Bieniecki – pedagog szkolny

Dyżury
TEL: 68 451 08 99
PEDAGOG SZKOLNY
Jakub Bieniecki
pn.: 9.00-14.00
wt.: 9.00-15.00
śr.: 9.00-12.30
czw.: 9.00-13.00
pt.: 9.00-12.00
PSYCHOLOG
Joanna Kubicka-Jakuczun
pn.: 10.00-14.30
wt.: 8.00-14.00
śr.: 8.00-13.00
czw.: 11.00-15.00
pt.: 8.00-10.30  
PSYCHOLOG
Marta Lubieniecka-Witkowska
pn.: 8.00-13.00 
wt.: 13.30-14.50
śr.: 8.00-11.00
pt.: 11.30-13.00

DORADCA ZAWODOWY
Krystyna Musiał
pn.: 13.45-14.30 
wt.: 12.15-13.45
śr: 11.30-13.30
pt.: 12.40-13.25